اطفاء حریق, اعلام حریق

قوانین و استاندارد های NFPA

ایمن ساز خزایی

۱ NFPA :کدهاي پیشگیری از حریق
۲ NFPA :دستورالعمل تکنولوژی هیدروژن
۳ NFPA :استاندارد تست های یکپارچه پیشگیری از حریق و سیستم های ایمن زندگی
۱۰ NFPA :استاندارد خاموش کننده های قابل حمل
۱۱ NFPA :استاندارد فوم های کم، متوسط و پر توسعه
۱۱A NFPA :استاندارد سیستم فوم های متوسط و پرتوسعه
۱۱C NFPA :استاندارد تجهیزات سیار و متحرک فوم
۱۲ NFPA :استاندارد سیستم های خاموش کننده دی اکسید کربن
۱۳ NFPA :استاندارد نصب سیستم های اسپرینکلر
۱۴ NFPA :استاندارد نصب شلنگ ها و هیدرانتهای آتش نشانی
۱۵ NFPA :استاندارد سیستم های پاشش آب
۱۶ NFPA :استاندارد های نصب اسپرینکلرهای فوم – آب و سیستم های پاشش فوم – آب
۱۷ NFPA :استاندارد سیستم های خاموش کننده های شیمیایی خشک
۱۸ NFPA :استاندارد سیستم های تر
۲۰ NFPA :استاندارد نصب پمپ های ثابت برای پیشگیری از حریق
۲۲ NFPA :استاندارد منابع آب آتش نشانی
۲۴ NFPA :استاندارد نصب تجهیزات آتش نشانی
۲۵ NFPA :استاندارد بازرسی، تست، تعمیر و نگه داری سیستم های آتش نشانی آبی
۳۰ NFPA :دستورالعمل مایعات قابل اشتعال و احتراق

۳۱ NFPA :استاندارد نصب تجهیزات نفت سوز
۳۲ NFPA :استاندارد ماشین آالت خشک شویی
۳۳ NFPA :استاندارد استعمال اسپری که در مواد قابل اشتعال و احتراق به کار می رود.
۳۶ NFPA :استاندارد کارخانه های استخراج حالل ها
۳۷ NFPA :استاندارد نصب موتورهای احتراقی و توربین های گازی
۴۰ NFPA :استاندارد ذخیره و کار با فیلم های نیترات سلولزی
۴۲ NFPA :استاندارد انبار پالستیک های پیروکسی لین
۴۵ NFPA :استاندارد حفاظت از حریق در آزمایشگاه های شیمیایی
۴۶ NFPA :توصیه های ایمنی برای انبار نمودن تولیدات
۵۰ NFPA :استاندارد مصرف اکسیژن و تاسیسات مصرف کننده
۵۱ NFPA :استاندارد طراحی و نصب سیستم های گازی اکسیژن سوز در جوشکاری و برشکاری
۵۲ NFPA :دستور العمل سیستم های گازسوز وسایل نقلیه
۵۳ NFPA :توصیه های الزم در رابطه با مواد، تجهیزات و سیستم هایی که در فضاهای غنی از
اکسیزن استفاده می شوند.
۵۴ NFPA :دستورالعمل سوخت های گازی
۵۵ NFPA :استاندارد ذخیره سازی و کاربرد سیلندرهای گاز مایع فشرده قابل حمل
NFPA۵۷ :دستورالعمل سیستم سوخت رسانی وسایل نقلیه با سوخت LNG
۶۱ NFPA :استاندارد پیشگیری از حریق وانفجار گرد و غبار در فرایندهای کشاورزی و غذایی
۶۸ NFPA :استاندارد پیش گیری از انفجار بوسیله تخلیه و سوزانیدن
۶۹ NFPA :استاندارد سیستم های پیش گیری از انفجار
۷۰ NFPA :کدهای ملی حریق
۷۲ NFPA :دستورالعمل سیستم های اعالم و هشدار حریق
۷۳ NFPA :دستورالعمل بازرسی برق در ساختمان ها
۷۵ NFPA :استاندارد حفاظت از تجهیزات
۷۶ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق تجهیزات ارتباطی
۷۷ NFPA :توصیه های الزم برای الکتریسیته
۷۹ NFPA :استاندارد برق برای ماشین آالت صنعتی
۸۰ NFPA :استاندارد درها و پنجره های حریق
۸۲ NFPA :استاندارد زباله سوزها و تجهیزات آن ها
۸۵ NFPA :دستورالعمل دیگ بخار و خطرات سیستم احتراق
۸۶ NFPA :استاندارد کوره ها و دیگ ها
۸۷ NFPA :توصیه های الزم برای گرم کن های سیاالت
۸۸A NFPA :استاندارد پارکینگ و ساختار آن
۸۸B NFPA :استاندارد تعمیرگاه ها وگاراژها
۹۰ NFPA :استاندارد نصب سیستم های تهویه و تبرید
۹۱ NFPA :استاندارد نصب سیستم های تخلیه هوا، گازها و ذرات جامد غیرقابل احتراق
۹۲ NFPA :توصیه ها برای سیستم کنترل دود
۹۶ NFPA :استاندارد پیش گیری از آتش سوزی و کنترل سیستم های تهویه در آشپزخانه های
تجاری
۹۷ NFPA :استاندارد دودکش ها، تهویه ها و تجهیزات تولید گرما
۹۹ NFPA :استاندارد ها برای مراکز درمانی۱۰۱ NFPA :استاندارد های ایمنی حفاظت از جان
۱۰۵ NFPA :استاندارد نصب درهای دود و سایر درهای حفاظتی
۱۱۰ NFPA :استاندارد منابع نیروهای اضطراری و آماده به کار
۱۱۱ NFPA :استاندارد ذخیره ی انرژی های اضطراری ومنابع نیروی جانشین
۱۱۵ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق های ناشی از لیزر
۱۲۰ NFPA :استاندارد پیشگیری از حریق و کنترل آن در معادن ذغال سنگ
۱۲۱ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن برای خودروهای هادن روزمینی
۱۲۲ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن در معادن فلزی و غیرفلزی
۱۲۳ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن در معادن زیرزمینی ذغال سنگ
۱۳۰ NFPA :استاندارد راهنمای ثابت راه ها و گاردریل ها
۱۴۰ NFPA :استانداردهای صحنه های نمایش و استودیوهای ساخت فیلم
۱۵۰ NFPA :استاندارد حریق و ایمنی در تسهیلات نگه داری حیوانات
۱۶۰ NFPA : استاندارد استفاده از تاثیرات شعله
۱۷۰ NFPA :استاندارد ایمنی حریق و علایم اضطراری
۲۰۳ NFPA :پیشنهادات الزام برای پوشانیدن پشت بام
۲۰۴ NFPA :استاندارد تخلیه دود و گرما
۲۱۱ NFPA :استاندارد دودکش ها، اجاق ها، تهویه ها و وسایل احتراق
۲۳۰ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق در انبارها
۲۳۱ NFPA :استاندارد انبارهای عمومی
۲۳۲ NFPA :استاندارد حفاظت از اسناد و مدارک
۲۴۱ NFPA :استاندارد ساختار حفاظت های ایمنی
۲۵۱ NFPA :روش استاندارد تست مقاوم در برابر حریق مواد ساختمانی
۲۵۲ NFPA :استاندارد روش های تست درهای ضد حریق
۲۵۳ NFPA :استاندارد روش تست پوشش های سطحی در برابر تشعشعات حریق
۲۵۵ NFPA :روش استاندارد تست سوختن مصالح ساختمانی
۲۵۶ NFPA :روش استاندارد تست سوختن پوشش های سقفی
۲۵۷ NFPA :استاندارد تست حریق پنجره ها و موانع شیشه ای
۲۵۸ NFPA :توصیه های کاربردی برای تشخیص دودهای تولید شده از مواد جامد
۲۵۹ NFPA :روش تست استاندارد پتانسیل حرارتی مواد ساختمانی
http://www.mohandes-iran.com
۲۶۱ NFPA :روش استاندارد تست برای مشخص نمودن مقاومت در برابر حریق مواد و اسباب
خانه بوسیله سیگار روشن
۲۶۲ NFPA :روش استاندارد انتقال شعله و دود کابل ها و سیم ها
۲۶۵ NFPA :روش استاندارد تست حریق برای ارزیابی اتاق هایی که توسط منسوجات پر شده
است.
۲۶۶ NFPA :روش استاندارد تست حریق مبلمان و اسباب مواجه شده با منابع شعله
۲۶۸ NFPA :روش استاندارد تعیین آتش گیری سطوح خارجی دیوارهایی که در مواجهه با
تشعشع منابع حرارتی هستند.
۲۸۹ NFPA :روش استاندارد تست حریق برای پکیج های سوخت
۲۹۱ NFPA :توصیه های الزام برای علامت گذاری شیرهای آتش نشانی
۲۹۵ NFPA :استاندارد کنترل مواد قابل اشتعال
۲۹۷ NFPA :راهنمایی جهت تمرین سیستم های ارتباطی
۲۹۸ NFPA :استاندارد فوم های شیمیایی جهت کنترل حریق بیابان ها
۲۹۹ NFPA :استاندارد حفاظت از حریق و دارایی ها در بیابان
۳۰۲ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق در قایق ها و تجهیزات دریایی
۳۰۶ NFPA :استاندارد کنترل خطرات گاز لوله ها و مخازن
۳۱۸ NFPA :استاندارد پیش گیری از تجهیزات نیمه هادی و نیمه رسانا
۳۲۶ NFPA :استاندارد ایمن سازی تانک ها و مخازن در هنگام ورود، نظافت و تعمیر
۳۲۸ NFPA :توصیه ها برای کنترل حریق و مایعات قابل اشتعال و گازها در چاه ها، مجاری فاضلاب
و سازه های مشابه زیرزمینی
۳۲۹ NFPA :توصیه برای مدیریت انتشار گازها و مایعات قابل اشتعال و احتراق
۳۸۵ NFPA :استاندارد وسایل نقلیه مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق
۳۸۶ NFPA :استاندارد کشتی های مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق
۳۹۵ NFPA :استاندارد ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال و احتراق در سایت های ایزوله و مخازن
دفنی
۴۰۰ NFPA :کد مواد خطرناک
۴۰۲ NFPA :استاندارد عملیات اطفا حریق هواپیمایی
۴۰۳ NFPA :استاندارد خدمات اطفا حریق هواپیمایی
۴۰۵ NFPA :استاندارد مهارت آتش نشان های فرودگاه
۴۰۷ NFPA :استاندارد خدمات سوخت رسانی هواپیما
۴۰۸ NFPA :استاندارد خاموش کننده های قابل حمل دستی هواپیما
۴۰۹ NFPA :استاندارد آشیانه هواپیما
۴۱۰ NFPA :استاندارد تعمیرات و نگه داری هواپیما
۴۱۴ NFPA :استاندارد ماشین های اطفا حریق فرودگاه ها
۴۱۵ NFPA :استاندارد ساختمان ترمینال فرودگاه
۴۱۸ NFPA :استاندارد فرودگاه هلیکوپتر کوپتر
۴۲۲ NFPA :راهنمایی جهت ارزیابی واکنش حوادث هواپیمایی
۴۲۳ NFPA :استاندارد حفاظت از تجهیزات تست هواپیما
۴۳۰ NFPA :دستورالعمل ذخیره سازی جامدات و مایعات اکسید کننده
۴۳۲ NFPA :دستورالعمل ذخیره سازی پراکسیدهای آلی
۴۳۴ NFPA :دستورالعمل ذخیره سازی حشره کش ها
۴۵۰ NFPA :راهنمایی جهت اورژانس پزشکی و سیستم های آن
۴۷۱ NFPA :توصیه جهت واکنش در برابر حوادث مواد خطرناک
۴۷۲ NFPA :استاندارد صالحیت مسئولین حوادث مواد خطرناک
۴۷۳ NFPA :استاندارد صالحیت تیم واکنش در شرایط اضطراری
۴۸۰ NFPA :استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری منیزیم جامد پودری
۴۸۱ NFPA :استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری تیتانیوم
۴۸۲ NFPA :استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری زیرکونیوم
۴۸۴ NFPA :استاندارد فلزات قابل اشتعال
۴۸۵ NFPA :استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری لیتیوم فلزی
۴۹۰ NFPA :دستورالعمل ذخیره سازی نیترات آمونیوم
۴۹۵ NFPA :دستورالعمل مواد قابل انفجار
NFPA ۷۹۴ :توصیه برای دسته بندی خطرات مایعات، گازها و بخارات قابل اشتعال و مکان یابی
برای نصب تجهیزات الکتریکی در محیط های شیمیایی
۴۹۹ NFPA :توصیه برای دسته بندی گرد و غبار قابل انفجار و خطرات آن ها و مکان یابی برای
نصب تجهیزات الکتریکی
۵۰۱ NFPA :استاندارد ساختمان های تولیدی
۵۰۲ NFPA :استاندارد پل ها و تونل ها
۵۰۵ NFPA :استاندارد وسایل حلم بار صنعتی
۵۱۳ NFPA :استاندارد ترمینال های باربری
۵۲۰ NFPA :استاندارد مترو
۵۵۵ NFPA :راهنمایی جهت ارزیابی پتانسیل صاعقه در خانه
۵۵۷ NFPA :استاندارد بار حریق برای مهندسین طراح مقاومت در برابر حریق ساختمان ها
۵۶۰ NFPA :استاندارد ذخیره سازی و بهره برداری از اتیلن اکساید جهت ضدعفونی نمودن
۶۰۰ NFPA :استاندارد تیم آتش نشانان صنعتی
۶۰۱ NFPA :استاندارد سرویس های امنیتی در کاهش خطرات و پیش گیری از حریق
۶۵۱ NFPA :استاندارد ماشین کاری، انتقال و استخراج آلومینیوم
۶۵۵ NFPA :استاندارد برای پیشگیری از حریق ها و انفجارات گوگردی
۶۶۴ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق و انفجارات فرایندها و صنایع چوب
۷۰۱ NFPA :روش استاندارد تست حریق برای گسترش حریق در منسوجات و فیلم ها
۷۰۴ NFPA :سیستم استاندارد برای تعیین و مشخص نمودن خطرات مواد برای واکنش های
اضطراری
۷۲۰ NFPA :استاندارد نصب دتکتورهای منواکسید کربن و تجهیزات هشدار
۷۳۰ NFPA :راهنمایی برای مواد امنیتی
۷۳۱ NFPA :استاندارد نصب سیستم ها و تجهیزات امنیت الکتریکی
۷۵۰ NFPA :استاندارد سیستم های پیش گیری از حریق به روش میست نمودن آب
۷۸۰ NFPA :استاندارد نصب سیستم های صاعقه گیر
۸۰۱ NFPA :استاندارد حفاظت از حریق تاسیسات و مواد رادیواکتیو
۸۰۳ NFPA :استاندارد پیشگیری از حریق در صنایع اتمی رادیواکتیو
۸۰۴ NFPA :استاندارد پیشگیری از حریق راکتورهای آب سبک در نیروگاه تولید برق
۸۲۰ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق تاسیسات تصفیه فاضالب
۸۵۳ NFPA :استاندارد نصب سیستم های جایگاه های سوخت ثابت
۹۰۰ NFPA :دستورالعمل انرژی ساختمان
۹۰۱ NFPA :استاندارد طبقه بندی گزارش های حوادث و اطالعات پیشگیری از حریق
۹۰۲ NFPA :راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه حوادث
۹۰۳ NFPA :راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه خسارات مالی
۹۰۴ NFPA :گزارش نویسی جهت پیگیری حوادث
۹۰۶ NFPA :راهنمایی جهت رویدادهای حریق
۹۰۹ NFPA :راهنمایی جهت حفاظت از منابع فرهنگی، موزه ها، کتابخانه ها و محل ای عبادت و
پرستش
۹۱۴ NFPA :پیشگیری از حریق سازه های تاریخی
۹۲۱ NFPA :راهنمایی جهت بازرسی های آتش سوزی و انفجار
۱۰۰۰ NFPA :استاندارد تایید و ارائه ی گواهینامه جهت خدمات آتش نشانی
۱۰۰۱ NFPA :استاندارد شرایط احراز صالحیت آتش نشان
۱۰۰۲ NFPA :استاندارد صالحیت رانندگان تجهیزات آتش نشانی
۱۰۰۳ NFPA :استاندارد صالحیت خاموش کنندگان حریق فرودگاه
۱۰۰۵ NFPA :استاندارد صالحیت خاموش کنندگان حریق دریایی
۱۰۰۶ NFPA :استاندارد کیفیت فنی منابع آتش نشانی
۱۰۲۱ NFPA :استاندارد احراز صالحیت افسران آتش نشانی
۱۰۳۱ NFPA :استاندارد صالحیت بازرسان حریق و آزمون گران طرح ها
۱۰۳۳ NFPA :استاندارد احراز صالحیت بازرسان حریق
۱۰۳۷ NFPA :استاندارد فرماندهان حریق
۱۰۴۱ NFPA :استاندارد صالحیت آموزشیاران خدمات آتش نشانی
۱۰۵۱ NFPA :استاندارد صالحیت آتش نشانان صحرا و بیابان
۱۰۶۱ NFPA :استاندارد صالحیت حرفه ای تجهیزات ارتباطی ایمنی عمومی
۱۰۷۱ NFPA :استاندارد صالحیت تکنسین های امداد و نجات
۱۰۸۱ NFPA :استاندارد صالحیت شغلی تیم های آتش نشانی صنعتی
۱۱۲۳ NFPA :دستورالعمل نمایش آتش بازی
۱۱۲۴ NFPA :دستورالعمل تولید، ذخیره سازی و خرده فروشی وسایل آتش بازی
۱۱۲۵ NFPA :دستورالعمل تولید فشفشه
۱۱۲۶ NFPA :استاندارد استفاده از فن آتش بازی
۱۱۴۱ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق در زمین های توسعه یافته در حومه شهرها و
روستاها
۱۱۴۳ NFPA :استاندارد مدیریت حریق های صحرا و بیابان
۱۱۴۴ NFPA :استاندارد کاهش مواجهه ساختمان ها در مقابل حریق های صحرا و بیابان
۱۱۴۵ NFPA :استاندارد استفاده از فوم کلاس A در اطفا حریق ساختمان ها
۱۱۵۰ NFPA :استاندارد استفاده از فوم های شیمیایی برای آتش های کالس A
۱۱۹۲ NFPA :استاندارد ماشین های تفریح و سرگرمی
۱۱۹۴ NFPA :استاندارد تجهیزات تفریح و سرگرمی پارک ها و کمپ ها
۱۲۰۱ NFPA :استاندارد خدمات امداد و نجات برای عموم مردم
۱۲۲۱ NFPA :استاندارد نصب، نگه داری و استفاده از سیستم های خدمات ارتباطی
۱۲۳۱ NFPA :استاندارد تامین آب برای اطفا حریق حومه شهرها و روستاها
۱۲۵۰ NFPA :توصیه های کاربردی مدیریت ریسک برای سازمان های خدمات اضطراری
۱۴۰۱ NFPA :توصیه های کاربردی برای آموزش خدمات حریق در زمینه ثبت و گزارش
۱۴۰۲ NFPA :راهنمایی برای مراکز آموزش خدمات حریق در ساختمان ها
۱۴۰۳ NFPA :استاندارد تکمیل آموزش آتش نشانی
۱۴۰۴ NFPA :استاندارد آموزش حفاظت از سیستم تنفسی
۱۴۰۵ NFPA :راهنمایی برای آتش نشانانی که به لوله ها و مخازن دریایی رسیدگی می کنند.
۱۴۱۰ NFPA :استاندارد آموزش های اولیه برای کارکنان امدادی
۱۴۵۱ NFPA :استاندارد برنامه آموزشی راهبری وسایل نقلیه در خدمات آتش نشانی
۱۴۵۲ NFPA :راهنمایی برای آموزش حریق برای پرسنلی که بررسی حریق ساختمان ها را انجام
می دهند.
۱۵۰۰ NFPA :استاندارد برنامه ایمنی و بهداشت شغلی برای دپارتمان های آتش نشانی
۱۵۲۱ NFPA : استاندارد افسر ایمنی برای دپارتمان های حریق
۱۵۶۱ NFPA :استاندارد سیستم مدیریت سوانح در خدمات آتش نشانی
۱۵۸۱ NFPA :برنامه کنترل بیماری ها در دپارتمان های آتش نشانی
۱۵۸۲ NFPA :استاندارد برنامه جامع پزشکی حرفه ای در دپارتمان های آتش نشانی
۱۵۸۳ NFPA :استاندارد برنامه آمادگی جسمانی برای دپارتمان های آتش نشانی
۱۵۸۴ NFPA :استاندارد فرایند آماده سازی برای اعضا تیم امدادی و تمرینات آموزشی
۱۶۰۰ NFPA :استاندارد مدیریت در شرایط اضطراری وبالیا
۱۶۲۰ NFPA :توصیه های کاربردی برای طرح ریزی قبل از حوادث
۱۶۷۰ NFPA :استاندارد راهبری و آموزش برای جست و جوی فنی
۱۷۱۰ NFPA :استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط
اضطراری برای عموم مردم بوسیله شاغلین دپارتمان های آتش نشانی
۱۷۲۰ NFPA :استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری
برای عموم مردم بوسیله داوطلبین دپارتمان های آتش نشانی
۱۸۵۱ NFPA :استاندارد انتخاب، نگه داری و تعمیرات تجهیزات پیشگیری از حریق برای ساختمان
های آتش نشانی و مجاور آن
۱۸۵۲ NFPA :استاندارد انتخاب، تعمیر و نگهداری داری تجهیزات تنفسی
۱۹۰۱ NFPA :استاندارد تجهیزات و لوازم ماشین آتش نشانی
۱۹۰۶ NFPA :استاندارد تجهیزات آتش نشانی صحرا و بیابان
۱۹۱۱ NFPA :استاندارد بازرسی، تعمیر و نگه داری، تست و از رده خارج نمودن خودروهای آتش
نشانی
۱۹۱۲ NFPA :استاندارد تعمیر و نوسازی تجهیزات حریق
۱۹۱۴ NFPA :استاندارد تست تجهیزات هوایی آتش نشانی
۱۹۱۵ NFPA :استاندارد برنامه تعمیر و نگه داری پیش گیرانه تجهیزات آتش نشانی
۱۹۲۵ NFPA :استاندارد لوله ها و مخازن اطفا حریق دریایی
۱۹۳۱ NFPA :استاندارد طراحی و تولید نردبان های آتش نشانی
۱۹۳۲ NFPA :استاندارد استفاده، تعمیر و نگه داریو خدمات تست نردبان های آتش نشانی
۱۹۳۶ NFPA :استاندارد اتصالات شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۵۱ NFPA :استاندارد پیشگیری از حوادث برای تیم های فنی امداد ونجات
۱۹۶۱ NFPA :استاندارد شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۶۲ NFPA :استاندارد بازرسی، نگهداری و استفاده از شیلنگ های آتش نشانی، کوپلینگ ها،
سر نازل ها و تست شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۶۳ NFPA :استاندارد اتصالات شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۶۴ NFPA :استاندارد نازل‌های ی آب پاش
۱۹۶۵ NFPA :استاندارد تجهیزات شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۷۱ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق برای ساختمان های آتش نشانی و ساختمان های
مجاور
۱۹۷۵ NFPA :استاندارد لباس های مخصوص ایستگاه و کار
۱۹۷۷ NFPA :استاندارد تجهیزات و البسه حفاظتی برای اطفا حریق صحرا و بیابان
۱۹۸۱ NFPA :استاندارد تجهیزات تنفسی برای شرایط اضطراری
۱۹۸۲ NFPA :استاندارد سیستم های ایمنی هشدار دهنده برای افراد
۱۹۸۳ NFPA :استاندارد طناب های نجات
۱۹۸۴ NFPA :استاندارد سیستم های تنفسی برای اطفا حریق صحرا و بیابان
۱۹۸۹ NFPA :استاندارد کیفیت هوای تنفسی برای حفاظت از سیسم های تنفسی
۱۹۹۱ NFPA :استاندارد حفاظت از اثرات بخار های مواد خطرناک
۱۹۹۲ NFPA :استاندارد حفاظت از نشت مایعات و البسه مناسب برای مقابله با آن
۱۹۹۴ NFPA :استاندارد تجهیزات حفاظتی برای واکنش های اولیه در حوادث تروریستی
۱۹۹۹ NFPA :استاندارد لباس های حفاظتی برای تیم پزشکی امداد
۲۰۰۱ NFPA :استاندارد خاموش کننده های تمیز
۲۰۱۰ NFPA :استاندارد سیستم اطفا حریق ثابت
۲۱۱۲ NFPA :استاندارد مقاومت در برابر حریق لباس های آتش نشانی
۲۱۱۳ NFPA :استاندارد انتخاب، نگه داری، استفاده و تعمیر و نگه داری لباس های مقاوم در برابر
حریق
۵۰۰۰ NFPA :دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها
۸۵۰۱ NFPA :استاندارد بویلرهای تک مشعل
۸۵۰۲ NFPA :استاندارد پیشگیری از ترکیدن و انفجار کوره بویلرهای چند مشعل
۸۵۰۳ NFPA :استاندارد سیستم های سوخت پودری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *