نام شرکت : اوس سینا نام شرکت به لاتین : اوس سینا شناسه ملی : 10102986253 نام مدیرعامل : وحید نفیسی پور شماره ثبت : 258464 تاریخ ثبت