گلخانه تونل شرکت مرصوص کام مورد استفاده در مساحت های کوچک – گلخانه های با تاسیسات پایین – سالن های تولید قارچ و نشاء – گیاهان فصلی –