چیلر تراکمی و چیلر جذبی دو نوع عملکرد چیلر در صنایع تهویه ای هستند در چیلرهای نوع تراکمی از کمپرسور برای ایجاد فشار در دو سمت سیال استفاده