چغندر بارکن TAKA2900 ساخت شرکت تاکا معرفی چغندر بارکن TAKA2900 مکانیزاسیون کشاورزی امروزه به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار در توسعه و تولید اقتصادی فرآورده­های کشاورزی مطرح