لول ترانسميتر – Level Transmitterشرکت مهندسی صنایع کنترلی حساس شناور كروي شكل اين دستگاه از بالا وارد مخزن شده و سپس تغييرات ارتفاع را سنس كرده و به