نام شرکت : صنایع الکترو اپتیک صا ایران نام شرکت به لاتین : SAIRAN Electro Optic Industries شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۴۳۷۴۷۷ نام مدیرعامل : سیدجواد رضائی شماره ثبت