قیچی دوکاره خم و برش میلگرد شرکت تولیدی انتظاری قیچی دوکاره خم و برش میلگرد: قیچی دوکاره علاوه بر کار برش عمل خم کردن میلگرد را نیز انجام