شیلنگ آتش نشانی پارس ساخت شرکت ایریا وحدت وطن با همت کار آفرینان و در سال حمایت از تولید ملی،فعالیت تولید شیلنگ پارس با مدیریت جدید از سر