سمپاش کششی توربین زراعی ساخت گروه کارخانجات طوس فدک کاربرد و مزایا o       مناسب برای سمپاشی انواع مزارع وسیع و یکپارچه و همچنین سمپاشی درختان مرتفع نظیر باغات نخل