دستگاه آبیاری ویل موو گسترش کشت تهران   دستگاه آبیاری ویل موو یک دستگاه آبیاری چرخدار مکانیزه می باشد، دستگاه ویل موو تا طول 500 متری در زراعت های