تهران – کیلومتر 5 جاده قدیم کرج – خیابان 17 شهریور – شماره 401 تلفن: 66803364(16 خط)