درام فیلتر ساخت شرکت خزر الکتریک همواره پاک سازی و استفاده دوباره از آب علاوه بر بهبود ساختار نموداری رشد آبزیان در مصرف آب نیز صرفه جویی زیادب