دو پل قدرتمند تر است ! اگر شما نیاز به جابجایی بارهای سنگین تا ۱۲۰ تن سرتاسر منطقه وسیعی دارید ، جرثقیل نیم دروازه ای دو پل زرین