ترمومتر – ترموكوپل – پي تي 100 شرکت صنایع کنترلی حساس ترموکوپل چیست؟ اجازه دهید ابتدا کلمه را تشریح کنیم، این کلمه از دو بخش حرارتی و جفت بودن