هواکش اگزاست 100 در 100 سردینام ساخت گروه صنعتی اسکندری هواکش و فن تخلیه سر دینام یا کوپله مستقیم از دیگر انواع فن هایی است که در گلخانه