اواپراتور به عنوان بخشی از سیکل سرمایشی در تهویه مطبوع به 2 دسته زیر صفر و بالا ی صفر تقسیم بندی می گردد . مصارف اواپراتور ها در