نام شرکت : آوان طب نام شرکت به لاتین : AvanTeb شناسه ملی : 10860601666 نام مدیرعامل : صدیقه حسن زاده حریسی شماره ثبت : 975 محل ثبت