ماشین های آبیاری سنتر پیوت گسترش کشت تهران دستگاه سنترپیوت یک سیستم آبیاری بارانی بوده که جهت آبیاری مزارع بزرگ و یکپارچه مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از