صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

ماشین ابزار تیزکنی MAT200 ماشین سازی تبریز

مشخصات ماشین MAT200 ماشین سازی تبریز

 MAT200 مشخصات
MAT200 مشخصات

 

آدرس : تبریز – قراملک – گروه ماشین سازی تبریز

تلفن : ۳۲۸۹۸۷۷۰ – ۰۴۱