نام شرکت : پویندگان راه سعادت نام شرکت به لاتین : Pooyandegan Rah Saadat شناسه ملی : 10101877281 نام مدیرعامل : عبدالرضا یعقوب زاده طاری شماره ثبت :