اتوکلاو بیمارستانی یکی از تجهیزات مورد نیاز در اکثریت مراکز درمانی برای عمل استریلیزاسیون می باشد. اتوکلاو (Autoclave) از دو کلمه Auto به معنی خودکار و clave به معنی