چغندر کن تاکا Beet Digger ساخت شرکت تاکا معرفی چغندر کن تاکا Beet Digger ماشین چغندر کن (Beet Digger) تاکا در دو مدل با فاصله ردیف های 50