نظام آراستگی 5S که بر پنح اصل استوار می باشد از ارکان مهم صنعت ژاپن و امریکا به شمار می رود و در صورتی که به صورت اصولی