کندانسور های فن دار تک فن و دو فن با توان های مختلف سرمایشی قابلیت استفاده سیستم های سرمایشی تبریدی. همچنین سیستم های کندانسور حرفه ای و مجموعه