گاوآهن چیزل مرکب  آکما صنعت شخم مشخصات:   در مدل های 5، 7، 9، 11، 13 و 15 شاخه مزایای گاو آهن های چیزل : سرعت در انجام