مخـــازن سمپاش های کشاورزی ساخت گروه کارخانجات طوس فدک o      مخازن مخصوص انواع سمپاش های کشاورزی پشت تراکتوری سوار شونده و کششی مجهز به مخازن جداگانه شست و شوی