مخـــازن افقی ساخت گروه کارخانجات طوس فدک o      مناسب برای ذخیره و حمل و نقل آب، مواد لبنی، مایعات خوراکی، مایعات شیمیایی و مشتقات نفتی o      کاربرد در مصارف خانگی،