بلوئر هوا : یونیت های هوادهی در تامین، جابجایی و یا فشرده سازی هوا و گازها به کاربرده می شود پکیج این یونیت ها متشکل از بلوئر جابجایی