مزایای سیستم های گرمایشی فاران تابش نصب در ارتفاع ، گرمایش در کف این سیستم با نصب در ارتفاع  گرمایش را همانند خورشید در کف سالن ها هدایت