دستگاه آب شیرین کن به ظرفیت 250 متر مکعب در روز ساخت شرکت میهن تصفیه مشخصات فنی دستگاه 250 متر مکعب بر روز: نام : دستگاه آب شیرین کن