کویل مسی مبدل حرارت در ابعاد و اندازه های مختلف در ردیف های و فین های قابل تعیین و محاسبه شده ضریب تبادل حرارت بسیار بالایی که با