فن سیرکوله برای استفاده در گلخانه و مرغداری ساخت گروه صنعتی اسکندری در گلخانه و مرغداری های با متراژ زیاد برای انتقال گرما و یا سرما یا انتقال