هیتر و گرماساز گلخانه سوپر آرارات ساخت گروه صنعتی اسکندری هیتر سوپر آرارات جدیدترین بخاری گلخانه و مرغداری ساخت گروه صنعتی اسکندری بوده و این هیتر در حال