سمپاش پشت تراکتوری ساخت شرکت فناب صنعت گلپا توضیحات : مناسب برای پاشش انواع سموم شیمیایی و کودهای مایع در مزارع مکانیزه ، مجهز به پمپ های چینی