طريقه جوشكاري : مناسب براي جوشكاري به حالت زير پودري با سيم به ضخامت بالا ، الكترود و كوچينگ هوا با قوس كربني كاربرد : براي صنايع مختلف