مارک :آریاک مدل APD – 48R آشكار ساز دود فتو رله دار مدل APD اصول كار : این آشکارساز برای تشخیص انواع آتش های دودزا مناسب بوده و