خوراک ساز (پرس پلت) ساخت شرکت خزر الکتریک همواره تولید خوراکی که قابلیت وفق پذیری با شرایط را داشته باشد آرزوی دیرین هر پرورش دهنده ای است برای