شرکت ایمن شتاب روز

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

تیم مهندسی و تجهیزات پزشکی

1 دقیقه زمان مطالعه

نام شرکت :الکترو سازه داموننام شرکت به لاتین :ElectroSazeDAMONشناسه ملی :10240119856نام مدیرعامل :مصطفی محمدنژادشماره ثبت : 9437 تاریخ ثبت :...

1 دقیقه زمان مطالعه

نام شرکت :مهندسی پزشکی فنون طب رستاکنام شرکت به لاتین :مهندسی پزشکی فنون طب رستاکشناسه ملی :10320766130نام مدیرعامل :حسن پرسهمحل...

1 دقیقه زمان مطالعه

نام شرکت :فن آوری ایرانیان همگام مهرنام شرکت به لاتین :Fanavari Iranian Hamgam Mehrشناسه ملی :۱۰۱۰۳۹۵۲۰۷۶نام مدیرعامل :حمیدرضا دهقان منشادیشماره...

1 دقیقه زمان مطالعه

نام شرکت :فن آوری ایرانیان همگام مهرنام شرکت به لاتین :Fanavari Iranian Hamgam Mehrشناسه ملی :10103952076نام مدیرعامل :حمیدرضا دهقان منشادیشماره...