شرکت ایمن شتاب روز

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

سیستم های فیلتر کوالسر ساخت شرکت نوین احیا

این سیستم ها برای فیلتراسیون سوخت گازوئیل و بنزین به صورت ثابت و سیار قابل نصب بوده و در ظرفیت های متفاوت و با توجه به محل کارگاه و استفاده قابل طراحی و ساخت می باشند.

عمده موارد استفاده از این سیستم های فیلتراسیون در محیط های آلوده به خاک و بدون وجود محفظه های استاندارد برای مخازن سوخت گیری است که امکان آلودگی سوخت به خاک، ذرات و آب را افزایش می دهد که باعث بروز آسیب های جدی به تجهیزات و ماشین آلات می گردد.