صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

کمپرسورهــــــــای پیستونی – سری PH (افقی متحرک) گروه صنعتی هواسازان صبا

کمپرسورهــــــــای پیستونی - سری PH (افقی متحرک)

قابليت حركت در حين كار

سهولت حمل و نقل دستگاه و امكان جابجايی های پياپی

امكان استفاده از كمپرسور در نزديكترين فاصله به دستگاه مصرف كننده

موارد استفاده: قابل استفاده درصنايع كوچك و كارگاهی در زمينه مصارفی چون رنگ كاری، تميز كاری و براده برداری از ابزارها، راه اندازی سيستم های كوچك پنوماتيكی، ابزارهای بادی و كار با تجهيزات تعميرگاهی خودرو

نوع انتقال قدرت: از نوع كوپل تسمه ای

ظرفيت موجود: 350،250،150،80 ليتر بر دقيقه