از ایمنی کارگاه مطمئن خواهید شد اگر اقدامات مشاوره ای ما را پذیرا باشید

آوریل 20, 2021

صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

کمپرسور های پزشکی بدون روغن شرکت بهسان

 کمپرسور های پزشکی کم صدا و بدون روغن :        کمپرسور های قابل حمل و بدون روغن جهت مصارف پزشکی و آزمایشگاهی با صدای بسیار پائین

کمپرسور های پزشکی کم صدا و بدون روغن :

کمپرسور های قابل حمل و بدون روغن جهت مصارف پزشکی و آزمایشگاهی با صدای بسیار پائین

موارد استفاده در :

دندانپزشکی
آزمایشگاه ها
ابزار دقیق