صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

دستگاه برش میلگرد BS 35شرکت پارس خاموت

دستگاه برش میلگرد BS 35 ساخت شرکت پارس خاموت

ساخت شرکت پارس خاموت http://www.pkh.ir